Our Project

产品专利

小苏打研磨机

小苏打研磨机

xiǎo sū dǎ yán mó jī

冷冻机油

冷冻机油

lěng dòng jī yóu

水轮式增氧机

水轮式增氧机

shuǐ lún shì zēng yǎng jī

齿轮式攻牙机

齿轮式攻牙机

chǐ lún shì gōng yá jī

涂层植绒机

涂层植绒机

tú céng zhí róng jī

螺杆空压机

螺杆空压机

luó gǎn kōng yā jī

超声波清洗机

超声波清洗机

chāo shēng bō qīng xǐ jī

钢筋弯曲机

钢筋弯曲机

gāng jīn wān qǔ jī

猪头劈半机

猪头劈半机

zhū tóu pī bàn jī

全自动铝切机

全自动铝切机

quán zì dòng lǚ qiē jī

打糕机

打糕机

dǎ gāo jī

全自动充棉机

全自动充棉机

quán zì dòng chōng mián jī